Nuförtiden blir världen bombarderad med begreppet “ekologi” och ekologiska produkter. Många menar att det verkar ha blivit en trend men faktum är att det är resultatet av den miljöförstöring som människan ställt till med. Det är allmänt känt överallt i hela världen att mänskligheten inte längre kan fortsätta utnyttja världens resurser på det vis man tidigare har gjort. Isarna vid Nord – och Sydpolerna smälter vilket resulterar i isbjörnarnas död, mängden koldioxid ökar markant på grund av alla fordon, maskiner och annat som bidrar till dessa giftiga utsläpp och globaliseringen gör att mat och produkter transporteras över hela världen, vilket ifrågasätter deras kvalité och samtidigt utgör en ännu större mängd koldioxidutsläpp på grund av alla åkerier och färdmedel som ska frakta gods till världens alla hörn. Haven är fulla av plast och problemen med miljön bara ökar i takt med att utvecklingen går framåt. Man just på grund av detta så ökar efterfrågan på närodlat och ekologiska produkter allt mer. Men vad är då ekologiska produkter?

Ekologiska produkter
Alla varor och produkter som har odlats och/eller förädlats enligt EU-direktivet, kan kallas ekologiska. Dessa ekologiska produkter måste ha en särskild certifiering för att kunna kalla sig just ekologiska. Men vad innebär då dessa direktiv?

Om man odlar ekologiska produkter, vilket båda kan vara mat eller råvaror som bomull till exempel, så innebär det att dessa produceras utan bekämpningsmedel, GMO eller handelsgödsel och inte heller några syntetiska bekämpningsmedel när varorna förädlas. En annan viktig aspekt är att djuren på gårdarna måste få utlopp för sina naturliga beteenden utan att ha lidit under sin livstid.

Intresse för ekologi
Folk har mer och mer börjat intressera sig för ekologiska produkter och trots att de kostar lite mer, väljer man hellre närodlat, gärna från sitt eget land istället för att köpa mat som man inte vet hur den har behandlats innan. Idag är ca 23% av all betesmark ekologiskt odlad och statistiken bara ökar. Ca 1 av 4 hektar är ekologisk vilket nästan utgör en fjärdedel av hela jordbruksmarken. Ett syfte med att öka dessa siffror är att man vill uppnå de miljömål som satts upp för respektive land. Några av de målen som innefattar Sverige är:

  • Giftfri miljö och Grundvatten
  • Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv
  • Ingen övergödning
  • Begränsad klimatpåverkan

Dessa mål är svenskarna och även folk i andra länder relativt noga med att uppnå och i Sverige handlas det ekologiskt som aldrig förr. Den ekologiska produktionen håller på att skjuta i höjden och den sträcker sig inte bara till maten. Även material som används i t.ex. kläder och textilier börjas att odlas ekologiskt. Ett exempel är bomullen som är en av världens främsta miljöbovar. Man försöker nu odla den genom metoder som inte kräver alltför mycket vatten eller bekämpningsmedel.

Inlägg Författare: karin

bizplan